ඔබ සිටින්නේ : විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ ප්‍රායෝගික/ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ 2023/24

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka
No Unicode Course of Study University/Campus/Institute For More Information
1 100D සිනමා හා රූපවාහිනී අධ්‍යයනය කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය මෙතනින් බලන්න
2 023G වාස්තු විද්‍යාව මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය මෙතනින් බලන්න
3 097G භූමි නිර්මාණවේදය
4 024G නිර්මාණවේදය
5 034G විලාසිතා නිර්මාණය සහ නිපැයුම් ප්‍රවර්ධනය
6

081E

081L

ශාරීරික අධ්‍යාපනය යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය මෙතනින් බලන්න
ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය මෙතනින් බලන්න
7

082C

082D

082L

ක්‍රීඩා විද්‍යාව හා කළමනාකරණය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

සිංහල

දෙමළ

ඉංග්‍රීසි

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය මෙතනින් බලන්න
ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය මෙතනින් බලන්න
8

068C

සංගීතය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
9 068E සංගීතය යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය

මෙතනින් බලන්න

069E නර්තනය
070E චිත්‍ර සහ නිර්මාණ
10 068Z සංගීතය සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය

මෙතනින් බලන්න

069Z නර්තනය
071Z නාට්‍ය සහ රංග කලා
085Z දෘශ්‍ය කලා
11 020S කලා (SP) - ජන මාධ්‍ය ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

මෙතනින් බලන්න

041S කලා (SP) - ප්‍රසංග කලා
12 068Y සංගීතය ස්වාමි විපුලානන්ද සෞන්දර්ය අධ්‍යයන ආයතනය

මෙතනින් බලන්න

069Y නර්තනය
071Y නාට්‍ය සහ රංග කලා
072Y දෘශ්‍ය හා තාක්ෂණීක කලා