ඔබ සිටින්නේ : විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ විදේශ සුදුසුකම් ලත් සිසුන් සඳහා ප්‍රවේශය 2021/2022

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Foreign Admission 2022/2023