ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2022 Estab. Circular No. 10/2022 : Paid Leave for Employees to Sit Examinations

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Estab. Circular No. 10/2022 : Paid Leave for Employees to Sit Examinations


 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම