ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2022 Estab. Circular No. 11/2022 : Adoption of Public Administration Circular 30/2022 - Commencement of Work, Year 2023

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Estab. Circular No. 11/2022 : Adoption of Public Administration Circular 30/2022 - Commencement of Work, Year 2023


 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම