ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

2022.12.20 දිනට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ පරිපාලන හා මූල්‍ය නිලධාරීන්ගේ තනතුරුවල පුරප්පාඩු වාර්තාව


 

Download:
Download this file (Vacancy report as at 20.12.2022.pdf)Report - PDF[ ]297 Kb