ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2023 [01/2023 and above] Commission Circular No. 01/2023 : Use of Designators and Qualifiers in Naming SLQF Level 5 & 6 Qualifications

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Commission Circular No. 01/2023 : Use of Designators and Qualifiers in Naming SLQF Level 5 & 6 Qualifications


 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම