ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

UGC හා ඕස්ට්‍රේලියාවේ ග්‍රිෆිත් විශ්වවිද්‍යාලයේ (GU) පූර්ණ/ඒකාබද්ධ ආචාර්ය උපාධි ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන 2023 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම