ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි 2023 Finance Circular Letter No.04/2023 - Expenditure Control

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Finance Circular Letter No.04/2023 - Expenditure Control


 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම