ඔබ සිටින්නේ : All Notices රාජ්‍ය සේවයේ බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සමාලෝචනය කිරීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

රාජ්‍ය සේවයේ බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සමාලෝචනය කිරීම


Download:
Download this file (Letter to all HEIs.pdf)Letter[ ]13186 Kb
Download this file (Annex I.pdf)Annex I[ ]3626 Kb
 

නවතම තොරතුරු


විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම