ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2023 [01/2023 and above] කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 03/2023: උපකුලපති තනතුරට පත් කිරීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 03/2023: උපකුලපති තනතුරට පත් කිරීම