ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2023 කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 668 අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (SAS)/ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී (SAR) සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ගණකාධිකාරී (SAA)/ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර මූල්‍යාධිකාරී (SAB)/ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අභ්‍යන්තර විගණක (SAIA) යන තනතුරු සඳහා පත් කිරීම.

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 668 අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (SAS)/ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී (SAR) සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ගණකාධිකාරී (SAA)/ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර මූල්‍යාධිකාරී (SAB)/ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අභ්‍යන්තර විගණක (SAIA) යන තනතුරු සඳහා පත් කිරීම. (වාර්ෂික කාර්ය සාධන ඇගයීම් වාර්තාව (APER පරිපාටිය))


 

Download:
Download this file (Letter to All HEI - APER Final (3).pdf)Letter[ ]63 Kb