ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

නිවේදනය: පරිපාලන හා මූල්‍ය නිලධාරීන් සඳහා වන හුරු පුහුණු වැඩසටහනේ සමාරම්භක සැසිය - 2023


Download:
Download this file (notice.pdf)Notice - English[ ]196 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම