ඔබ සිටින්නේ :

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

ළමා ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය තානාපති ජාතික වැඩසටහන - 2023.06.30 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.


 

uni

https://childprotection.gov.lk/2023/university-student-ambassador-national-programme-2023

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම