ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2023 සක්‍රීය වෘත්තීය සමිති/සංගම්වල තොරතුරු අඩංගු දත්ත පද්ධතියක් සකස් කිරීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

සක්‍රීය වෘත්තීය සමිති/සංගම්වල තොරතුරු අඩංගු දත්ත පද්ධතියක් සකස් කිරීම

Download:
Download this file (Union Letter 2.pdf)Letter - English[ ]40 Kb