ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2023 ව්‍යවස්ථාපිත චක්‍රලේඛ අංක 06/2023: අංක 07/2023 දරන "2023 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට නාමයෝජනා භාර දුන් දේශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා සහන ලබා දීම" රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛය ආදේශ කර ගැනීම.

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

ව්‍යවස්ථාපිත චක්‍රලේඛ අංක 06/2023: අංක 07/2023 දරන "2023 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට නාමයෝජනා භාර දුන් දේශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා සහන ලබා දීම" රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛය ආදේශ කර ගැනීම.


 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම