ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති වෙනත් චක්‍රලේඛ ලිපි Internal Audit Circular Letters Internal Audit Circular 02/2023: Terms of Reference (TOR) for Farm Operations

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Internal Audit Circular 02/2023: Terms of Reference (TOR) for Farm Operations


Download:
Download this file (scan0020.pdf)Internal Audit Circular 02/2023[ ]2090 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම