ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි 2023 මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි අංක 05/2023 - විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ පැන නැගී ඇති ගැටලු විසඳීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි අංක 05/2023 - විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ පැන නැගී ඇති ගැටලු විසඳීම


 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම