ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2023 [01/2023 and above] කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 05/2023: විකල්ප සන්නිවේදන පහසුකම් සපයන්නා, II ශ්‍රේණිය සහ I ශ්‍රේණියේ තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 05/2023: විකල්ප සන්නිවේදන පහසුකම් සපයන්නා, II ශ්‍රේණිය සහ I ශ්‍රේණියේ තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය


 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම