ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2023 ආයතන චක්‍රලේඛ අංක 09/2022 (II): ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍යය ව්‍යවසායන්හි නිලධාරීන්ට විදේශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා දීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

ආයතන චක්‍රලේඛ අංක 09/2022 (II): ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයට හානියක් නොවන පරිදි රාජ්‍යය ව්‍යවසායන්හි නිලධාරීන්ට විදේශීය වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා දීම


 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම