ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මුදල් චක්‍රලේඛ ලිපි 2023 මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි අංක 06/2023 - නව සංවර්ධන ව්‍යාපෘති / වැඩසටහන් ක්‍රමානුකූලව ඇගයීම සඳහා ජාතික සංවර්ධන කමිටුවට මාර්ගෝපදේශ

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි අංක 06/2023 - නව සංවර්ධන ව්‍යාපෘති / වැඩසටහන් ක්‍රමානුකූලව ඇගයීම සඳහා ජාතික සංවර්ධන කමිටුවට මාර්ගෝපදේශ