ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2023 ආයතන චක්‍රලේඛ අංක 08/2023: විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන/ආයතනවල සංශෝධිත ආයතන සංග්‍රහය

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

ආයතන චක්‍රලේඛ අංක 08/2023: විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන/ආයතනවල සංශෝධිත ආයතන සංග්‍රහය