ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති වෙනත් චක්‍රලේඛ ලිපි Internal Audit Circular Letters අභ්‍යන්තර විගණන චක්‍රලේඛ 03/2023: විශ්වවිද්‍යාල සහ ආයතනවල විගණන කමිටු රැස්වීම්වලට UGC අභ්‍යන්තර විගණක හෝ නාමික සහභාගී වීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

අභ්‍යන්තර විගණන චක්‍රලේඛ 03/2023: විශ්වවිද්‍යාල සහ ආයතනවල විගණන කමිටු රැස්වීම්වලට UGC අභ්‍යන්තර විගණක හෝ නාමික සහභාගී වීම


Download:
Download this file (scan0071.pdf)Internal Audit Circular 03/2023[ ]280 Kb