ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2023 ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි අංක 11/2023: රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 25/2023 අන්තර්ග්‍රහණය කර ගැනීම - 2024 වසර- රාජකාරි කටයුතු ඇරඹීම.

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Estab. Circular No. 11/2023: Adoption of Public Administration Circular No.25/2023 - Commencement of Work, Year-2024