ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2024 ආයතන චක්‍රලේඛ අංක 01/2024: රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 22/2023 අන්තර්ග්‍රහණය කර ගැනීම - රජයේ නිලධරයන්ට විශේෂ අත්තිකාරම් - 2024 වසර

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Estab. Circular No. 01/2024:Adoption of Public Administration Circular No.22/2023 - Special Advance for Public Officers - Year 2024


 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම