ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2024 [01/2024 and above] කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 03/2024: අධ්‍යයන දීමනාව සංශෝධනය කිරීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 03/2024: අධ්‍යයන දීමනාව සංශෝධනය කිරීම


 

Download:
Download this file (Commission Circular No. 03-2024.pdf)Commission Circular No. 03-2024.pdf[ ]398 Kb
Download this file (DMS Letter.pdf)DMS Letter.pdf[ ]137 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම