ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මුදල් චක්‍රලේඛ ලිපි 2024 මූල්‍ය චක්‍රලේඛ අංක 02/ 2024: 2024 වර්ෂය තුළ වියදම් දැරීම සඳහා බලය දීම හා රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

මූල්‍ය චක්‍රලේඛ අංක 02/ 2024: 2024 වර්ෂය තුළ වියදම් දැරීම සඳහා බලය දීම හා රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය