ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති සියලුම උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා වූ ලිපි 2024 බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බලකාය හරහා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ (U-PL) තනතුරුවල පුරප්පාඩු පිරවීම.

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බලකාය හරහා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ ප්‍රාථමික ශ්‍රේණියේ (U-PL) තනතුරුවල පුරප්පාඩු පිරවීම.