ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2024 ආයතන චක්‍රලේඛ අංක 03/2024: රාමලාන්(රාමසාන්) සමයේ විශේෂ නිවාඩු ලබා දීම- 2024

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

ආයතන චක්‍රලේඛ අංක 03/2024: රාමලාන්(රාමසාන්) සමයේ විශේෂ නිවාඩු ලබා දීම- 2024


 

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම