ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2024 [01/2024 and above] කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 05/2024: ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා ලකුණු ලබා දීමේ පරිපාටි - ලේඛකාධිකාරී සහ මූල්‍යධිකාරී /අභ්‍යන්තර විගණක තනතුරට බඳවා ගැනීම

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 05/2024: ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා ලකුණු ලබා දීමේ පරිපාටි - ලේඛකාධිකාරී සහ මූල්‍යධිකාරී /අභ්‍යන්තර විගණක තනතුරට බඳවා ගැනීම