ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2024 [01/2024 and above] කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 07/2024 : විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ සේවිකාවන් සඳහා ප්‍රසුත නිවාඩු සහ මව්කිරිදීමේ සහන කාලසීමාව

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ අංක 07/2024 : විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ සේවිකාවන් සඳහා ප්‍රසුත නිවාඩු සහ මව්කිරිදීමේ සහන කාලසීමාව