ඔබ සිටින්නේ : අප ගැන උප සභාපති

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Vice Chairman

Senior Professor Chandana P. Udawatte

Senior Professor Chandana P. Udawatte

 

නවතම තොරතුරු


විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම