ඔබ සිටින්නේ : අප ගැන විශ්වවිද්‍යාල සේවා අභියාචනා මණ්ඩලය

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

University Services Appeals Board

Important facts you should draw your attention when filling the USAB application
86. The Appeals Board shall have and may exercise the following powers, duties and functions: Powers, duties and functions of the Appeals Board.
(a) to conduct investigations into appointments and promotions alleged to have been made to the staff of the Commission and to Higher Educational Institutions in contravention of the schemes of recruitment and the procedures for appointment in force at the time such appointments or promotions were made or alleged to have been made and into allegations that appointments or promotions have not been made to posts when vacancies have arisen in such posts; [S 86(a), 1 of 1995]
(b) to consider appeals from employees of the Commission or any Higher Educational Institution, who have been dismissed, compulsorily retired, or otherwise punished for misconduct, inefficiency or dereliction of duty, against such dismissal, compulsory retirement or other punishment; [S 86(b), 7 of 1985]
(c) to consider appeals from employees of the Commission who were employees of the old University or any Higher Educational Institution, relating to compensation payable to employees of the old University under section 142 of this Act; and
(d) to convey to the Chairman of the Commission or the principal executive officer of the Higher Educational Institution concerned, as the case may be, the decisions arrived at after considering such appeals or conducting such investigations. [S 86(d), 7 of 1985]
87. A decision made by the Appeals Board in the exercise, performance and discharge of its powers, duties and functions under section 86 shall be final, and where remedial action has to be taken in consequence of such a decision, the Commission or the governing authority of the Higher Educational Institution concerned, as the case may be, shall implement such decision.

A decision of the Appeals Board to be final. [S 87, 7 of 1985]

88. (1) The Appeals Board may make Ordinance in respect of all such matters as it may deem necessary to enable it to effectively exercise, perform and discharge its powers, duties and functions under this Act.

Power of the Appeals Board to make Ordinances. [Renumbered S 88 as 88(1), 7 of 1985]

(2) Every Ordinance made by the Appeals Board under this Act shall be published in the Gazette and shall come into operation on the date specified therein. [Inserted a new subsection as 88(2), 7 of 1985]
Extracted Form Universities Act No 16 of 1978, Incorporating Amendments Up To January 23, 1995
 

USAB

Ordinance
Sinhala
Tamil
English

USAB Appplication Download

Sinhala
English

නවතම තොරතුරු

පුවත් සහ සිදුවීම්

විශේෂ නිවේදන

ප්‍රදාන සහ ශිෂ්‍යත්ව
සිදුවීම්

1 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාවේ ශත සංවත්සර සැමරුම - ලාංඡනය සහ වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම
1 2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2020/21 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
1 2019 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2019/20 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ වීඩියෝව.
1 ශ්‍රී ලාංකේය ඖෂධ පැළෑටි සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
1 ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය
 2 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති වැඩ භාර ගැනීම
 2 INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව
 2 Presentation made by Chairman, UGC at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain
 2 නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

පුවත්