ඔබ සිටින්නේ : RSS Subscription

University Grants Commission - Sri Lanka

 • English
 • Sinhala
 • Tamil-Sri Lanka


Select a RSS Feed: click here to subscribe by your email
Enter your email address:
   

  නවතම තොරතුරු

  පුවත් සහ සිදුවීම්

  විශේෂ නිවේදන

  ප්‍රදාන සහ ශිෂ්‍යත්ව
  සිදුවීම්

  1 මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාවේ ශත සංවත්සර සැමරුම - ලාංඡනය සහ වෙබ් අඩවිය එළි දැක්වීම
  1 2020 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2020/21 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව
  1 2019 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව 2019/20 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය පිළිබඳ වීඩියෝව.
  1 ශ්‍රී ලාංකේය ඖෂධ පැළෑටි සංවර්ධන හා සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය
  1 ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභා සංචාරය
   2 විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නව සභාපති වැඩ භාර ගැනීම
   2 INQAAHE/APQN සම්මන්ත්‍රණ 2019, ශ්‍රී ලංකාව
   2 Presentation made by Chairman, UGC at the General Assembly of the INQAAHE biennial conference in Bahrain
   2 නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

  පුවත්