ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2010 Establishments Circular Letter No. 5/2010

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Establishments Circular Letter No. 5/2010

Amendment to the “Sinhala” version of circular Letter No. 01/1994, dated 26th January 1994

 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම