ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2010 Establishments Circular Letter No. 6/2010

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Establishments Circular Letter No. 6/2010

GRANTING OF SPECIAL LEAVE DURING THE RAMALAN (RAMASAN) SEASON 2010 (P.A. CIRCULAR 13/2010 OF 04/08/2010) 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම