ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2010 Establishments Circular Letter No. 8/2010

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Establishments Circular Letter No. 8/2010


Amendment to the Salary Scale of U-EX I (IV)


 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම