ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති ආයතන චක්‍රලේඛ ලිපි 2011 Estb. Circular 16/2011 : Issuing Motor Vehicle Permits on Concessionary Terms

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Estb. Circular 16/2011 : Issuing Motor Vehicle Permits on Concessionary Terms

Issuing Motor Vehicle Permits on Concessionary Terms


Download:
Download this file (Est. Circular 16_2011.pdf)Est. Circular 16_2011.pdf[ ]201 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම