ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි 2011 Fin. Circular 9/2011 : The Payment of Allowances – State Enterprises/Entities

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Fin. Circular 9/2011 : The Payment of Allowances – State Enterprises/Entities

The Payment of Allowances – State Enterprises/Entities

Download:
Download this file (Fin. Circular 9_2011.pdf)Fin. Circular 9_2011.pdf[ ]1676 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම