ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති මූල්‍ය චක්‍රලේඛ ලිපි 2012 Fin. Circular 03/2012 : Management of FUEL/Electricity Expenditure

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Fin. Circular 03/2012 : Management of FUEL/Electricity Expenditure

Fin. Circular 03/2012 : Management of FUEL/Electricity Expenditure

Download:
Download this file (Fin. Circular 03_2012.pdf)Fin. Circular 03_2012.pdf[ ]565 Kb
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම