ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2005 - [851 - 874]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 2005 - [851 - 874]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Commission Circular No: 874
2 Commission Circular No: 873
3 Commission Circular No: 872
4 Commission Circular No: 871
5 Commission Circular No: 869
6 Commission Circular No: 870
7 Commission Circular No: 867
8 Commission Circular No: 866
9 Commission Circular No: 865
10 Commission Circular No: 864
11 Commission Circular No: 863
12 Commission Circular No: 862
13 Commission Circular No: 868
14 Commission Circular No: 861
15 Commission Circular No: 860
16 Commission Circular No: 859
17 Commission Circular No: 858
18 Commission Circular No: 857
19 Commission Circular No: 856
20 Commission Circular No: 855
 
පිටුව 1 - මුලු පිටු 2 කින්

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම