ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති වෙනත් චක්‍රලේඛ ලිපි Internal Audit Circular Letters

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Internal Audit Circular Letters

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 අභ්‍යන්තර විගණන චක්‍රලේඛ 03/2023: විශ්වවිද්‍යාල සහ ආයතනවල විගණන කමිටු රැස්වීම්වලට UGC අභ්‍යන්තර විගණක හෝ නාමික සහභාගී වීම
2 Internal Audit Circular 02/2023: Terms of Reference (TOR) for Farm Operations
3 Internal Audit Circular 01/2023: Payment of Interest to Provident Fund Refunds at the Peak Time of COVID Epidemic as Government Imposed Curfew, Closed the Country and Declared Isolated Areas
4 Internal Audit Circular 03/2022: Terms of reference(TOR) for Bond Recovery Review Committee in HEIs
5 Internal Audit Circular 02/2022: Recover Bond Value under the Provisions of the Financial Regulations
6 Internal Audit Circular 01/2022: Web Publication - List of Outstanding Balances of Bond Violators
7 Payment of Interest to Provident Fund Refunds at the Peak Time of COVID Epidemic as Government Imposed Curfew, Closed the Country and Declared Isolated Areas
8 Appointment of Internal Auditors to Campuses/Institutes
9 Internal Audit Circular 01/2021:Terms of Reference(TOR) for Finance Committees of the HEIs (i) and Institutes(ii)
10 Internal Audit Circular 02/2020:Safety Locker to keep Important Documents
11 Internal Audit Circular 01/2020:Institutes Located in University Lands
12 Internal Audit Circular 04/2019 : Investment and Investment Register
13 Internal Audit Circular 03/2019 : Appointment of Internal Auditors to Institutes
14 Internal Audit Circular 02/2019 : Excess/Surplus Funds in Current Accounts Maintained for Treasury Grants/Collection/Generated Funds/Projects and other Grant Accounts
15 Internal Audit Circular 01/2019 : Audit Work of Campuses/Institutes
16 Internal Audit Circular 02/2018 :Recovery of Bond Values of Violated Bonds and Agreements
17 Internal Audit Circular 01/2018 : Confirmation of Employees list for Payment of Salaries
18 Internal Audit Circular 02/2015 : Recovery of Bond Values and Other Dues from the UPF Balances