ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2018 [01/2018 - 21/2018]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 2018 [01/2018 - 21/2018]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 කාර්මික නිලධාරි (ICT), කාර්මික නිලධාරි (සිවිල්), කාර්මික නිලධාරි (විදුලි), කාර්මික නිලධාරි (යාන්ත්‍රික) සහ කාර්මික නිලධාරී (රසායන) තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි
2 Comm. Circular 20/2018 : Scheme of Recruitment for the post of Technical Officer Grade II Segment "A"
3 Comm. Circular 19/2018 : Amendment to the Scheme of Recruitment for the post of Marshal Grade II
4 Comm. Circular 18/2018 : An amendment to the Commission Circular No.922 regarding Scheme of Recruitment for the post of Director/Physical Education
5 Comm. Circular 17/2018 : Scheme of Recruitment for the post of Caretaker cum Cook
6 Comm. Circular 16/2018 : Scheme of Recruitment for the post of Senior Lecturer Gr.I [Non-(Medical/Dental)] by normal promotion
7 Comm. Circular 05/2018 (i) : Transparent Research Performance Scheme to Recognize Researchers in the University System
8 Comm. Circular 15/2018 : Agrahara Insurance Scheme for the Employees of the Universities/HEIs
9 Comm. Circular 14/2018 : Payment of Fees to Members of Selection Committees
10 Comm. Circular 13/2018 : Scheme of Recruitment for the post of Instructor in Nursing
11 Comm. Circular 12/2018 : Schemes of Recruitment for the Posts of Management Assistant (Book-Keeping)/ Management Assistant (Shroff)/ Management Assistant (Store-Keeping)
12 Comm. Circular 11/2018 : Bursary Scheme and Payment of Bursaries
13 Comm. Circular 10/2018 : Scheme of Recruitment for the post of Specimen Collector
14 Comm. Circular 09/2018 :Amendment to the Schemes of Recruitment for the Post of Staff Matron & Staff Matron,Dental School/ Dental Faculty
15 Comm. Circular 08/2018 : Classification of Computing Degrees to Align with International Standards
16 Comm. Circular 07/2018 : Schemes of Recruitment of the Posts of Lecturer (Unconfirmed)(Medical/Dental) and Lecturer (Unconfirmed) [Non - (Medical/Dental)]
17 Comm. Circular 06/2018 : Scheme of Recruitment for the post of Management Assistant
18 Comm. Circular 05/2018 : Transparent Research Performance Scheme to Recognize Researchers in the University System
19 Comm. Circular 04/2018 : Appointment to the post of Vice - Chancellor
20 Comm. Circular 17/2016 (vi) : Revision of Salaries for the Staff of University Grants Commission and Academic & Non-Academic Staff in the Higher Educational Institutions - 2016
 
පිටුව 1 - මුලු පිටු 2 කින්