ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2018 [01/2018 - 21/2018]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 2018 [01/2018 - 21/2018]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
21 Comm. Circular 17/2016 (v) : Revision of Salaries for the Staff of University Grants Commission and Academic & Non-Academic Staff in the Higher Educational Institutions - 2016
22 Comm. Circular 18/2017 (i) :Absorption of Holders in the Posts of Marshal Grade II And Grade I to the Corresponding grades in the post of Marshal under the new Schemes of Recruitment
23 Comm. Circular 01/2015 (ii) : Fees and Travelling of Visiting Staff
24 Comm. Circular 01/2018 : Allowing Candidates to appear for the Interview through Skype/Video Conference
 
පිටුව 2 - මුලු පිටු 2 කින්