ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2001 - [777 - 792]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 2001 - [777 - 792]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Commission Circular No: 792
2 Commission Circular No: 791
3 Commission Circular No: 783
4 Commission Circular No: 790
5 Commission Circular No: 788
6 Commission Circular No: 787
7 Commission Circular No: 786
8 Commission Circular No: 789
9 Commission Circular No: 785
10 Commission Circular No: 784
11 Commission Circular No: 782
12 Commission Circular No: 781
13 Commission Circular No: 780
14 Commission Circular No: 779
15 Commission Circular No: 778
16 Commission Circular No: 777