ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 2000 - [759 - 776]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 2000 - [759 - 776]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Commission Circular No: 776
2 Commission Circular No: 775
3 Commission Circular No: 774
4 Commission Circular No: 773
5 Commission Circular No: 772
6 Commission Circular No: 769
7 Commission Circular No: 767
8 Commission Circular No: 765
9 Commission Circular No: 764
10 Commission Circular No: 762
11 Commission Circular No: 771
12 Commission Circular No: 770
13 Commission Circular No: 768
14 Commission Circular No: 766
15 Commission Circular No: 763
16 Commission Circular No: 761
17 Commission Circular No: 760
18 Commission Circular No: 759