ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1999 - [745 - 757]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1999 - [745 - 757]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Commission Circular No: 757
2 Commission Circular No: 756
3 Commission Circular No: 755
4 Commission Circular No: 754
5 Commission Circular No: 753
6 Commission Circular No: 752
7 Commission Circular No: 750
8 Commission Circular No: 749
9 Commission Circular No: 748
10 Commission Circular No: 747
11 Commission Circular No: 751
12 Commission Circular No: 746
13 Commission Circular No: 745
 

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම