ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1997 - [695 - 723]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1997 - [695 - 723]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
21 Commission Circular No: 702
22 Commission Circular No: 701
23 Commission Circular No: 700
24 Commission Circular No: 698
25 Commission Circular No: 699
26 Commission Circular No: 697
27 Commission Circular No: 696
28 Commission Circular No: 695
 
පිටුව 2 - මුලු පිටු 2 කින්

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම