ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1996 - [657 - 694]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1996 - [657 - 694]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Commission Circular No: 694
2 Commission Circular No: 693
3 Commission Circular No: 692
4 Commission Circular No: 690
5 Commission Circular No: 688
6 Commission Circular No: 689
7 Commission Circular No: 687
8 Commission Circular No: 686
9 Commission Circular No: 685
10 Commission Circular No: 684
11 Commission Circular No: 683
12 Commission Circular No: 681
13 Commission Circular No: 680
14 Commission Circular No: 679
15 Commission Circular No: 678
16 Commission Circular No: 677
17 Commission Circular No: 676
18 Commission Circular No: 675
19 Commission Circular No: 674
20 Commission Circular No: 673
 
පිටුව 1 - මුලු පිටු 2 කින්