ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1995 - [617 - 656]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1995 - [617 - 656]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
1 Commission Circular No: 656
2 Commission Circular No: 655
3 Commission Circular No: 654
4 Commission Circular No: 651
5 Commission Circular No: 650
6 Commission Circular No: 646
7 Commission Circular No: 645
8 Commission Circular No: 644
9 Commission Circular No: 643
10 Commission Circular No: 642
11 Commission Circular No: 641
12 Commission Circular No: 640
13 Commission Circular No: 639
14 Commission Circular No: 638
15 Commission Circular No: 637
16 Commission Circular No: 636
17 Commission Circular No: 635
18 Commission Circular No: 634
19 Commission Circular No: 633
20 Commission Circular No: 632
 
පිටුව 1 - මුලු පිටු 2 කින්