ඔබ සිටින්නේ : ප්‍රතිපත්ති කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ Circulars Published in 1993 - [553 - 593]

University Grants Commission - Sri Lanka

  • English
  • Sinhala
  • Tamil-Sri Lanka

Circulars Published in 1993 - [553 - 593]

සිරැසි පෙරහන     # පෙන්වන්න 
# ලිපි සිරැසිය
21 Commission Circular No: 572
22 Commission Circular No: 571
23 Commission Circular No: 570
24 Commission Circular No: 568
25 Commission Circular No: 567
26 Commission Circular No: 565
27 Commission Circular No: 564
28 Commission Circular No: 563
29 Commission Circular No: 562
30 Commission Circular No: 561
31 Commission Circular No: 560
32 Commission Circular No: 557
33 Commission Circular No: 556
34 Commission Circular No: 555
35 Commission Circular No: 559
36 Commission Circular No: 558
37 Commission Circular No: 554
38 Commission Circular No: 553
 
පිටුව 2 - මුලු පිටු 2 කින්

විශේෂ සබැඳුම්


සුදුසුකම් පිළිගැනීම